Terim

A Channel ("A" kanalı)

Abandonment

Absolute Liability (Mutlak Sorumluluk)

Acceptance (Kabul)

Accessorial Charges (Ek hizmet ücretleri)

Activity-Based Costing (Faaliyete dayalı maliyetleme)

Ad Valorem (Ad valorem)

Advanced Charge (Avans ücret)

Advance Ship Notice (ASN) (Ön Sevk İhbarı)

Advice of Shipment (Sevk avisi)

Afloat (Yoldaki mallar - Seyir Halindeki Mallar

Agent of Change (AOC) (Değişim Amili)

All-Commodity Rate (Tüm-mal tarifesi)

Allowance (İndirim)

Alongside (Gemi bordasına kadar taşıma)

Alternate Routing (Alternatif yol programı/güzergah)

Arbitrary (Arbitrar)

Asset Recovery (Varlıkların geri kazanılması)

Asset-Based Provider (Destekli lojistik hizmet kurumu)

Authority (Yetki)

Authorized Carrier (Yetkili Taşıyıcı)

B

Backhaul (Gidiş-geliş, ters yönde hareket, geri-gönderme)

Barcodes (Barkodlar)

B Channel ("B" kanalı)

Backflush (Kayıt Düşme)

Barter Companies (Barter/takas şirketleri)

Basing Point (Taşıma ücretinde esas alınan ana nokta)

Benchmarking (Kıyaslama)

Bill of Lading (Konşimento)

Bill of Material (BOM) (Malzeme Cetveli)

Bleeding Edge (Tehlikeli girişim)

Bonded Warehouse (Antrepo)

Box (Kutu)

Branch Line (Şube hattı)

Breakbulk

Breaking out the Box (Kutuyu açmak)

Broker (Broker-aracı-simsar)

Brokers (Broker/aracı)

Bulk Carrier (Dökme yük gemisi)

Bulkhead (Bölme/perde)

Business Process Re-engineering (İş süreçlerinin yeniden tasarımlanması)

Buy-Out (Tümden satınalma)

Buyers' Right to Route (Satın alanın aracın izleyeceği yolu belirleme hakkı)

C

CF (cost and freight) (Mal bedeli ve navlunu kapsayan satış fiyatı)

Cannibalization of demand (Talebin yamyamlaşması)

Cannibalization of Parts (Parçaların yamyamlaşması)

Capacity requirements planning (CRP) (Kapasite ihtiyaçlarını planlama)

Capacity Management (Kapasite yönetimi)

Carload (C/L veya CL) (Dolu vagon-dolu navlun)

Centralized Return Center (CRC) (Merkezi İade Tesisi)

Carrier (Taşıyıcı)

Cartage (Araba ile taşıma ücreti)

Case Mark (Sandık işareti/markajı)

Category management (Kategori yönetimi)

CBD (terms of sale) (Teslim öncesinde ödeme yapılmasını öngören satış şekli)

Cellular Manufacturing (Hücresel imalat)

Centralized Return Center (CRC) (Merkezi İade Tesisi)

Certificate of Manufacture (Üretim Belgesi)

Claim (Hasar talebi-hak iddiası)

Class Rate (Sınıf tarifesi)

Clearance (Temiz Kağıdı)

Close-Out Liquidators (Ucuz-ürün avcıları)

Co-Load (birlikte-yükleme)

COD (Terms of Sale)

Collect Shipment (Navlunun varış yerinde alınacağını belirten ibare)

Commercial Invoice (Ticari fatura)

Common Carrier (Adi taşıyıcı)

Competitive Line Rate (CLR) (Rekabetçi hat navlunu)

Concealed Damage (Gizli hasar)

Concurrence (Mutabakat belgesi)

Conference (Konferans)

Confidential Contract (Gizli sözleşme)

Consign (Mal göndermek, sevketmek)

Consignor (Gönderen, malın gönderen taraf)

Consolidation (Birleştirme)

Containerization (Malı Konteylerlere koyma/yükleme)

Continuous Flow Distribution (CFD) (Sürekli akışlı dağıtım)

Continuous Replenishment Program (CRP) (Sürekli yenileme programı)

Contract Carrier (sözleşmeli taşıyıcı)

D

Damage Claim (Hasar talebi)

Dead Weight Tonnage (DWT) (Yük tonajı - dedveyt tonilato)

Declared value (Beyan edilen bedel)

Dedicated Contract Carriage (Tahsisli taşıma hizmeti)

Deferred Rebate (Ertelenmiş iade)

Demand Chain (Talep zinciri)

Demurrage (Sürastarya)

Design For Disassembly (DFD) (Demontaja Uygun Tasarım)

Design For Logistics (DFL) (Lojistiğe Uygun Tasarım)

Design For Manufacturing (DFM) (İmalata Uygun Tasarım)

Design For Reverse Logistics (DFRL) (Ters lojistiğe uygun tasarım)

Differential (Fark)

Discrimination (Haksız fark)

Disposition (Elden çıkarma/ortadan kaldırma)

Disposition Cycle Time (Elden çıkarma döngü süresi)

Distribution Resource Planning (DRP) (Dağıtım kaynaklarının planlanması)

Diversion (Sapma-değişiklik)

Drawback (Vergi iadesi)

Drayage

Duales System Deutschland (DSD)

E

Economic Order Quantity (EOQ) (Elektronik sipariş miktarı)

Economic Value Added (EVA) (Ekonomik Katma Değer)

EDI veya Electronic data interchange (Elektronik Bilgi Alışverişi)

Extended Producer Responsibility (EPR) (Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu)

Efficient Consumer Response (ECR) (Etkili tüketici tepkisi)

Efficient Foodservice Response (EFR) (Etkili gıda-servisi tepkisi)

Electronic Data Interchange (EDI) (Elektronik bilgi alışverişi)

Electronic Point of Sale (EPOS) (Elektronik Satış Noktası)

Ex

Exempt Carrier (Muaf taşıyıcı)

Expediting (Taşımayı kolaylaştırma)

Export Letter of Credit (İhracat akreditifi)

F

Factory-Renewed (Fabrikada-yenilenmiş ürün)

Federal Register (Federal sicil)

Feeder (Fider)

FIFO (first in, first out) (İlk giren, ilk çıkar)

Flexible Specialization (Esnek ihtisaslaşma)

FOB Destination (Varış yerinde gemide teslim)

FOB Factory (Fabrika çıkışı teslim)

FOB Vessel (Gemi üzerinde teslim)

Footprint (Ayak izi)

Force Majeure (Mücbir sebepler)

Foreign Trade Zones (Dış ticaret bölgeleri)

Forwarding Agency (Nakliye komisyoncusu)

Free Alongside (FAS) (Gemi yanında teslim)

Free on Board (FOB) (Gemide teslim)

Freight Forwarder (Navlun komisyoncusu)

Freight Forwarding (Navlun komisyonculuğu)

G

Gatekeeping (Eşikbekçiliği)

Gateway (Geçit)

Gray Market (Gri piyasa)

Green Dot (Yeşil nokta)

Green Logistics (Yeşil lojistik)

H

High Learning Products (Beceri gerektiren ürünler)

I

Image Processing (Görüntü işleme)

Inbond (Antrepoya konulmuş eşya-antrepoda saklama)

Inbound Logistics (Gelen yük lojistiği)

Infopartnering (Bilgi ortaklığı)

Insourcing (İç kaynak kullanımı)

Insurance Liquidators (Hasarlı ürün avcıları)

Integrated Logistics (Bütünleşik Lojistik)

Integrated Operator (Bütünleşik işletmeci)

Interchange (Aktarma yeri/istasyonu)

Interline Freight (Aktarmalı yük)

Intermodal Transportation (İntermodal taşımacılık)

Intermodal (İntermodal taşıma)

Interplant şunları içine alır

Interstate Commerce Commission (Eyaletlerarası Ticaret Komisyonu)

Interstate Commerce (Eyaletlerarası ticaret)

Intrastate Commerce (Eyalet-içi ticaret)

Inventory velocity (Stok hızı)

ISO 9000 (ISO 9000 Standardı)

Investment Recovery (Yatırımın geri kazanılması)

Irregular (Normaldışı ürün)

J

Job-Out Liquidators (Ucuz-ürün avcıları)

Joint rate (Müşterek navlun ücreti)

Just-In-Time (JIT) (Tam-Zamanında Yaklaşımı)

Just-In-Time II (JIT II)

Just-In-Time

Just-In-Time (JIT) 3 (Tam-zamanında yaklaşımı)

K

Kanban

Kanban 2

L

Landbridge (Bir uçtan diğer uca taşıma)

Landed Cost (Varma limanındaki yükleme, taşıma, boşaltma fiyatı)

Landfill (Yeraltı çöplüğü)

Last In, First Out (LIFO) (Son giren ilk çıkar)

Lay Time (Starya günleri)

LCL

Leachate (Ayrıştırma çözeltisi)

Lessee (Kiracı)

Lessor (Kiralayan/Kiraya Veren)

Letter of Credit (L/C) (Akreditif)

Lift

Linehaul (Terminallar arası taşımacılık)

Liquidator (Ucuz-ürün avcısı)

Lloyds' Register (Lloyd's Sicili)

Logistics Channel (Lojistik Kanalı)

Logistics (Lojistik)

Logistics (Lojistik)

Logistics (Lojistik)

Long Ton (1016 kg'lık İngiliz tonu)

Longshoreman (Rıhtım/Liman işçisi)

Loss and Damage (L&D) claim (Kayıp ve Hasar Talebi)

LTL

M

Made-For-Outlet (Sürüm mağazalarına göre üretilmiş ürün)

Manufacturing Resource Planning (MRP II)  (İmalat kaynaklarının planlanması)

Material Requirements Planning (MRP) (Malzeme ihtiyaçlarının planlanması)

Marketing Returns (Satılmayan ürün iadesi)

Mass Customization

Microbridge (Mikroköprü)

Motor Carrier Act of 1935 (1935 tarihli Karayolu Taşımacılığı Kanunu)

Motor Carrier Act of 1980 (1980 tarihli Karayolu Taşımacılığı Kanunu)

MRP II

Multimodal (Multimodal taşıma)

Municipal Solid Waste (MSW) (Belediyenin yetki  alanına giren katı atık)

N

National Transportation Act of 1987 (1987 tarihli Ulusal Taşımacılık Kanunu)

Net Weight (Net ağırlık)

Non-Asset Provider (Desteksiz lojistik hizmet kuruluşu)

Non-defective returns (Bir ürünün kusurlu olmadığı halde iadesi)

Non-Vessel-Operating Common Carrier (NVOCC) (Gemi işletmeyen adi taşıyıcı)

Notice of Arrival (Varış ihbarı)

O

Off-Route Points (Güzergah-dışı noktalar)

Operating Authority (İşletme/faaliyet yetkisi)

Operation Ratio (Faaliyet rasyosu)

OSD (Over, short and damaged) (Fazla, eksik ve hasarlı)

Outbound Logistics (Giden yük lojistiği) şunları içerir

Outlet Sales (Sürüm satışları)

Outsource (Dış kaynak kullanmak)

Outsourcing (Dış kaynak kullanımı)

Overage (Fazlalık)

Overstock (Stok fazlası)

Owners' Risk (Risk mal sahibine ait)

Owner-Operators (Araç sahibi-işletmeciler)

P

Packing List (Ambalaj listesi)

Palletization (Paletlere koyma/yerleştirme)

Partial Returns Credit (Kısmi iade kredisi)

Per Diem

Perishable Freight (Dayanıksız mal/yük)

Permit (İzin)

Piggyback (Bindirmeli-birbiri üzerinde taşıma)

Point of Origin (Çıkış noktası)

Point of Sale (POS) (Satış noktası)

Point of Sale (POS) registration (Satış noktası kaydı)

Pooling Agreement (Firmalar arası çıkar anlaşması)

Prebate (Ön indirim)

Preselling (Ön-satış)

Primary Packaging (Ana ambalaj)

Private Trucking (Özel taşıma kuruluşu)

Pro Number

Producers pays (Üretici ödeyecek)

Proof of Delivery (Teslimat kanıtı)

Proportional Rate (Nisbi navlun ücreti)

Public Warehouse (Umumi depo)

Pull or Pull-through distribution

Purchase Order (Satınalma siparişi)

Q

Quality (Kalite)

Quay (Rıhtım/iskele)

Quick Response (Hızlı cevap sistemi)

Quotas (Kotalar)

R

Radio Frequency (RF) (Radyo frekansı)

Radio Frequency Identification (RFID) (Radyo frekansı tanımlaması)

Rate Basis (Navlun esası)

Rate War (Tarife savaşı)

Rate (Navlun ücreti)

Rebate (Navlun iadesi)

Reciprocity (Karşılıklılık-mütekabiliyet)

Reclaim Materials (Malzemenin geri kazanılması)

Reclamation Centers (Reklamasyon merkezleri)

Reconditioning (Ürünün yenilenmesi)

Recycling (Çevrimleme/geri kazanma)

Reefer (Soğuk hava deposu)

Refurbishing (Ürünün ıslah edilmesi)

Remanufacturing (Yeniden-imalat)

Repetitive Manufacturing (Tekrara-dayalı imalat)

Re-Returns (Tekrar-iade)

Resell (Yeniden-satışa sunma)

Resource management (Kaynak yönetimi)

Restocking fee (Yeniden stoğa koyma ücreti)

Restricted articles (Ticareti kısıtlanmış eşya)

Return abuse (İade suistimali)

Returnable tote (İade-edilebilir ambalaj)

Return Authorization (RA) (İade izni)

Return Material Allowance (RMA) (İade malzeme izni)

Returns (İadeler)

Returns allowance (İade indirimi)

Returns center (İade merkezi)

Return Material Authorization (RMA) (İade malzeme izni)

Return to supplier (Tedarik eden kuruluşa iade)

Return to Vendor (RTV) (Satıcıya iade)

Reusable tote (Tekrar-kullanılabilir ambalaj)

Reuse (Tekrar-kullanım)

Reverse distribution (Ters dağıtım)

Reverse logistics (Ters lojistik)

Reverse logistics 2(Ters lojistik)

Roll-on/roll-off (RO/RO) (Ro-ro taşımacılığı)

Rollingstock (Demiryolu araçları)

Rotable Parts (Döner parçalar)

Route (Yol, güzergah, taşıma aracının izleyeceği yol)

S

Sales and Operations Planning (Satış ve faaliyetlerin planlanması)

Salvage (Sovtaj)

Salvage Loss (Sovtaj kaybı)

Sanitary Landfill (Yeraltı çöplüğü)

Satellite Tracking (Uydudan izleme sistemi)

Seal (Mühür)

Secondary Market (İkincil Pazar)

Secondary Packaging (İkincil ambalaj)

Secure Disposal (Güvenli imha)

Secure Returns(Güvenli iade)

Semi (Yarı)

Shipment (Mal-sevkıyat)

Shippers' Certificate (Yükleten belgesi)

Shippers' Export Declaration (SED) (Yükletenin ihracat beyanı)

Short Shipment (Eksik sevkıyat)

SL&C

Source Reduction (Kaynak azaltımı)

Standard International Trade Classification (SITC)

Statutory Notice (Zorunlu/kanuni ihbar)

Stevedore (Stividor)

Straight Bill of Lading (Nama yazılı konşimento)

Stripping (Yükü sıyırma)

Stuffing (Yükü konteynere koyma-konteynere yükleme)

Supply Chain (Tedarik zinciri)

Supply Chain Position (Tedarikçi zincirindeki konum)

Supply Chain Management (SCM) (Tedarik zinciri yönetimi)

Supply Chain Management 2(Tedarik zinciri yönetimi)

T

Take-Back (Geri-alma)

Tanktainer (Konteyner tankı)

Tare Weight (Dara ağırlığı)

Tare (Dara)

Tariff (Tarife)

Third-Party Provider (Üçüncü-şahıs hizmet kurumu)

Third-Party Logistics (Üçüncü-şahıs lojistiği/dışardan sağlanan lojistik hizmeti)

Third-Party Logistics şunları içerir

Through Bill of Lading (Tek konşimento)

Tipping Fees (Çöpe atma ücreti)

Title (Mülkiyet/zilyedlik belgesi)

TL & LTL

TOFC

Tonnage (Tonaj/tonilato)

Total Productive Maintenance (TPM) (Toplam üretkenlik bakımı)

Traffic (Trafik/akış)

Tramp (Gelişigüzel hatlarda çalışan gemi)

Transport Packaging (Nakliye ambalajı)

Transship (Aktarma yapmak)

Trip Charter (Sefer üzerine çarter)

Two-Dimensional Barcoding (İki-yönlü barkodlama)

U

U.S. Customs Bonded Warehouse (ABD gümrüğü antreposu)

UCC

Ullage (Aleç)

V

Valuation, Actual (Gerçek değerleme)

Vendor-Managed Inventory (Satıcının kendisi tarafından yönetilen stok)

Vessel Ton

Virtual Logistics (Sanal lojistik)

Voyage Charter (Sefer üzerine çarter)

W

Warehouse (Depo)

Wastage (Fire)

Waybill (Taşıma senedi, konşimento)

Weigh Station (Tartı istasyonu)

Weight (Ağırlık-çeki)

Wharf (Rıhtım/iskele)

Wharfage (Rıhtım/iskele işlemleri ücreti)

White Goods (Beyaz eşya)

Y

Yard (freight)

Z

Zero Returns (Sıfır iade)

BİZE ULAŞIN

Herhangi bir sorunuz mu var?

TOP